ProfilMedarbejdereEjendommeKontakt
Ejendomme til salg
Nordjylland
Midtjylland
Syddanmark
Sjælland og øer
Udland
Solgte ejendomme
Ejendomme diskret til salg

 Rørmarken Skov, 4952 Stokkemarke / Lolland. 138 hektar frodig skov uden bolig. Pris: 13,5 mio.kr.

Rørmarken Skov er en særdeles frodig og varieret skov- og jagtejendom på 138 ha., beliggende cirka 10 km. vest for Maribo, på det centrale på Lolland. Terrænet er jævnt, og jordbunden består overvejende af lerede istidsaflejringer, hvorfor vækstpotentialet for en lang række træarter er særdeles stort. Skoven er særdeles velarronderet og udgør således et regulært stykke skov og samtidig en regulær produktionsenhed. Skoven domineres af løvtræsbevoksninger med bøg og eg som hovedtræarter, men der forefindes ligeledes bevoksninger med bl.a. sitkagran, grandis, nordmannsgran, douglasgran og rødgran. Skoven fremstår varieret og alsidig, med både nåletræ, løvtræ, lysåbne arealer og tæt bevoksning, som skiftevis afløser hinanden. Jagten i Rørmarken Skov er særdeles god. Jagtmulighederne omfatter råvildt, fasaner, harer, ræve, snepper, duer og andet småvildt. Herudover er der en fast bestand af dåvildt i området, hvor Rørmarken Skov ligger som en naturlig trædesten. Skovens frodighed og undervækst giver i det hele taget mulighed for en varieret og spændende jagt, samt god dækning for vildtet. Skoven er bygningsløs, men grundet skovens størrelse bør der kunne påregnes tilladelse til at opføre en driftsbygning og / eller eventuelt en egentlig skovejer-bolig. Rørmarken Skov er en ejendom, hvor langsigtet træproduktion er et betydeligt aktiv, som går fint i spænd med mulighederne for et aktivt friluftsliv. Ejendommen er fuldt fredskovspligtig, og uden land-brugspligt. Ejendommen kan derfor erhverves frit, både privat og i selskabsform.
Areal: 138 ha.
Boliger: Ingen.
Pris: 13.500.000 danske kr. kontant.
Udførligt Prospekt kan downloades ved tryk på "hent prospekt", eller bestilles på post@asgerolsen.com eller 62254088.


Hent prospektet (pdf-format)

© Copyright: Asger Olsen A/S - Søvangen 20, 5884 Gudme - tlf. 6225 4088