Nybølle Lunder Skov er en frodig og spændende skovejendom på ca. 103 hektar, beliggende på det nordvestlige Lolland. Terrænet er jævnt og jordbunden udgøres af lerholdige moræneaflejringer. Skoven er frodig, og boniteten vurderes som værende særdeles god, faktisk tæt på 1 for en række af bevoksningerne i skoven. Det vurderes, at der vil kunne dyrkes stort set alle sædvanligt benyttede træarter i skoven, når bare der tages behørigt hensyn til de enkelte træarters krav til vandforsyning m.v. Skoven er allerede i dag meget varieret opbygget, og bevoksningerne spænder over de fleste sædvanligt benyttede danske løv- og nåletræsarter i forskellige aldre, med en overvægt af yngre bevoksninger. Hovedtræarterne udgøres af bøg, eg, ær, rødgran og nordmannsgran som de væsentligste. Der er bortforpagtet et areal til produktion af juletræer/pyntegrønt. Arealet udgør ca. 9 hektar og er bortforpagtet indtil 31. december 2019. Den årlige forpagtning udgør ca. 45.000 kr. Nybølle Lunder Skov har en særdeles god jagt. Jagt-mulighederne omfatter dåvildt, råvildt, harer, fasaner, snepper, duer m.v. Ejendommens bygninger er beliggende centralt på en lysåben plet midt i skoven. Nybølle Lunder Skov er en frodig skov- og jagtejendom, hvor erhvervsmæssig skovdrift, jagt, vildt- og naturpleje kan kombineres på fortrinlig vis. Nybølle Lunder Skov er en selvstændig skovejendom uden landbrugspligt. Ejendommen kan derfor erhverves frit, både privat og i selskabsform.
Areal: 103 ha.
Boliger: 1 stk. saneringsmoden bolig med udhus.
Solgt juni 2019.