Ambjerg Skov er en let kuperet og frodig skovejendom på 44 hektar, beliggende på det sydlige Sjælland, lidt nord for Vordingborg. Terrænet er lettere kuperet og jordbunden udgøres af moræneaflejringer, med en overvægt af lerholdige istidsaflejringer. Skoven er særdeles frodig, og boniteten vurderes som værende god, faktisk tæt på 1 for en række af bevoksningerne. Det vurderes, at der vil kunne dyrkes stort set alle sædvanligt benyttede træarter i skoven, når bare der tages behørigt hensyn til de enkelte træarters dyrkningsbetingelser. Skoven er allerede i dag meget varieret opbygget, og bevoksningerne spænder over de fleste sædvanligt benyttede danske løvtræ- og nåletræarter i forskellige aldre. Hovedtræarterne udgøres af bøg, eg, ær, rødgran og sitkagran som de væsentligste. Aldersklassemæssigt er skoven ligeledes meget varieret, og har en jævn aldersklassefordeling. Ejendommens udlejede beboelse er beliggende i den vestlige del af ejendommen. Jagten i Ambjerg Skov er varieret og god. Jagtmulighederne omfatter bl.a. dåvildt, råvildt, snepper, harer, ræve, fasaner, duer m.v. Ambjerg Skov er således en frodig og veldrevet skov- og jagtejendom, hvor erhvervsmæssig skovdrift, jagt, vildt- og naturpleje samt boligudlejning kan kombineres på fortrinlig vis. Ambjerg Skov er en selvstændig skovejendom uden landbrugspligt. Ejendommen kan derfor erhverves frit, både privat og i selskabsform.
Areal: 44 ha.
Boliger: 1 stk. udlejet beboelse.
Energimærke F.
Solgt juni 2019.