Skovparcellen i Lillering Skov er en ca. 8 hektar frodig og varieret skov, beliggende ved Harlev, ca. 10 km. vest for Århus. Terrænet er jævnt og jordbunden udgøres af lerholdige moræneaflejringer. Skoven er frodig, og boniteten vurderes som værende god. Det vurderes, at der vil kunne dyrkes stort set alle sædvanligt benyttede træarter i skoven. Skovparcellen i Lillering Skov udgøres hovedsageligt af skovbevoksede arealer samt et mindre areal med juletræer. Skovens bevoksninger er yderst varierede både i alder og træart, og der findes bevoksninger med stort set alle sædvanligt benyttede løv- og nåletræstræarter i skoven. Hovedtræarterne udgøres af bl.a. bøg, eg, ær, rødgran og nordmannsgran som de væsentligste. Skovparcellen i Lillering Skov har en god og varieret jagt. Jagtmulighederne omfatter bl.a. råvildt, fasaner, snepper, duer, harer, ræve m.v. Skovens frodighed og variation, herunder med tæt undervækst, våde pletter m.v. giver desuden vildtet særdeles gode muligheder for både at søge føde og skjul på ejendommen. Til skovparcellen hører desuden et brændeskur og en traktorgarage, som er beliggende i henholdsvis den sydlige og nordlige del af ejendommen. Skovparcellen i Lillering Skov er således en varieret skov- og jagtejendom, hvor skovdrift, jagt, vildt- og naturpleje kan kombineres på fortrinlig vis, i en bekvem afstand af Århus. Skovparcellen vil kunne erhverves personligt.
Areal: ca. 8 ha.
Bygninger: en traktorgarage og et brændehus.
Solgt maj 2020.