Ejendommen er en varieret skov-, jagt- og naturejendom på ca. 8,9 hektar, beliggende ved Nim, ca. 10 km. nordvest for Horsens. Terrænet består af kuperet randmoræne, og jordbunden spænder lige fra lerede og grusede moræne-aflejringer til humusjord. Ejendommen er særdeles frodig, og boniteten vurderes som værende god. Det skønnes at der vil kunne dyrkes stort set alle sædvanligt dyrkede træarter i skoven. Ejendommen er varieret opbygget, og bevoksningerne spænder over de fleste danske løv- og nåletræsarter i forskellige aldre. Hovedtræarten er bøg, men variationen er stor, og man finder bl.a. partier med eg, ær, ask, rødel, rødgran, sitkagran, grandis, samt bevoksninger med nordmannsgran og nobilis. Ejendommen rummer desuden flere lysåbne naturtyper, herunder en sø og en eng i den sydlige del, samt et mindre moseområde i den centrale del. Jagten på ejendommen er god og varieret. Jagtmulighederne omfatter bl.a. råvildt, ænder, fasaner, duer, snepper, harer og ræv. Det vil endvidere være muligt at opleve strejfende dåvildt på ejendommen. Til ejendommen hører en traktorgarage, et vognskur og en skurvogn. Alle beliggende samlet i skovens østlige del. Ejendommen fremstår i dag som en varieret og spændende skovejendom med god jagt, beliggende i en bekvem afstand af Horsens. Ejendommen er en selvstændig skovejendom, uden landbrugspligt. Ejendommen kan derfor erhverves frit, både privat og i selskabsform.
Areal: 8,9 ha.
Bygninger: Mindre traktorgarage, vognskur og skurvogn.
Solgt oktober 2019.